Stichting Vrienden van Pallas

Doelstelling

“Het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtegoed zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis, alles in de meest ruime zin. De Stichting beoogt niet het maken van winst”, zo staat in de statuten van de Stichting de doelstelling beschreven.

De Stichting Vrienden van Pallas is opgericht op 6 december 2013 en zal van 2014 fasegewijs de inning en aanwending van schenkingen ter hand nemen. De inning en toedeling van schenkingen van ouders is in handen van de Stichting Vrienden van Pallas.

Mede dankzij schenkingen van ouders kunnen bij Stichting Pallas aangesloten scholen een antroposofische invulling geven aan het onderwijs. Stichting Pallas verenigt vrijescholen voor primair onderwijs in Midden en Zuid Nederland.