Stichting Vrienden van Pallas

Veelgestelde vragen

In de onderstaande vragen en antwoorden wordt de term ‘ouderschenking’ als volgt begrepen:
De ouderschenking is een vrijwillige schenking van ouders aan de school zoals beschreven in de schoolgids, door de school aan te wenden ter versterking van de antroposofische inkleuring van het onderwijs.’
SVvP is de afkorting die gehanteerd wordt voor ‘Stichting Vrienden van Pallas’.

Als ouders niet schenken, heeft dit dan gevolgen voor de kinderen?

Niet voor het individuele kind. De ouderschenking is vrijwillig. Als er minder ouderschenkingen binnenkomen zal dat wel effect hebben op de wijze waarop het antroposofisch gedachtegoed gestalte kan krijgen binnen de scholen van stichting Pallas.

Blijven bij de SVvP de gelden per school administratief gescheiden?

De ouderschenkingen worden per school administratief gescheiden. De uitvoering van de inning is door de SVvP in handen gelegd van administratiekantoor Kubus.

Hoe worden de ouderschenkingen verantwoord?

Stichting Vrienden van Pallas legt verantwoording af omtrent de financiële positie per kalenderjaar. Ouderschenkingen komen gedurende het gehele jaar binnen, Veranderingen per ouder geschieden in de meeste gevallen per schooljaar. Aanvragen van scholen vinden plaats met als planningshorizon een kalenderjaar

Hoe wordt de hoogte van de ouderschenking bepaald?

Een school heeft de ruimte om een richtlijn te geven voor de ouderschenking. Deze richtlijn geeft de schoolleider af, na overleg hierover met de medezeggenschapsraad. Aangezien de ouderschenking vrijwillig is gaat het hier slechts om een richtlijn.

Hoe wordt het antroposofisch gehalte van de beslissingen over de besteding van de ouderschenking gewaarborgd indien de MR een wisselende samenstelling heeft?

Het antroposofisch gehalte van de beslissingen, op welk gebied dan ook, volgt uit de opdracht voor de MR zoals die besloten ligt in de identiteit (ook statutair vastgesteld) van de individuele school en Stichting Pallas. De kwaliteit van de MR komt tot stand in wisselwerking tussen MR en achterban, ongeacht de wisselingen in samenstelling.

Is de anonimiteit van de ouderschenkingen gewaarborgd?

De SVvP waarborgt de anonimiteit van de schenkers.

Is er een buffer bij de SVvP voor het opvangen van magere jaren of bijvoorbeeld in de vorm van de financiering van speciale projecten?

De SVvP werkt niet met een buffer maar keert de schenkingen in principe per jaar uit. De schenkingen worden niet gebruikt voor speciale projecten maar aangewend ter versterking van het antroposofisch gehalte van het onderwijs, conform een daartoe opgesteld jaarplan.

Is er voldoende scheiding van verantwoordelijkheden tussen de SVvP en stichting Pallas?

De SVvP kent een Stichtingsbestuur bestaande uit functionarissen die niet bij Pallas werkzaam zijn. De SVvP valt niet onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsorganisatie. De statuten van de SVvP alsmede de bestuurssamenstelling staan vermeld op de website.

Kan de schoolleiding aan de SVvP verantwoorden hoe de schenkingen de antroposofie op school ondersteunen en wat (aan ondersteuning) komt uit de gewone bedrijfsvoering?

De schoolleiding bespreekt jaarlijks met de MR de aanwending van de ouderschenkingen. Daarbij wordt ook aangegeven of en welk deel van de gerealiseerde kosten ten laste komen van de reguliere OCW-bekostiging.

Kan de SVvP een schenking weigeren, ook al is er geld?

Zoals elke rechtspersoon kan SVvP een schenking weigeren, bijvoorbeeld als aan de schenking voorwaarden verbonden zijn die strijdig zijn met de doelstelling van de Stichting.

Waarom wordt er soms geen of een verkeerd bedrag afgeschreven bij een automatische incasso?

Voor de inning van automatische incasso’s is de stichting afhankelijk van een gestandaardiseerd proces van de banken. In dit proces gaat soms iets mis en worden de incasso’s niet (of bij opzegging juist nog wel) geïnd. De foutieve incasso’s worden in de volgende batch als eerste aangeboden en zo gecorrigeerd.

Waarop is de oprichting van de SVvP gebaseerd?

De inning van de ouderschenkingen door de SVvP volgt uit een bestuursbesluit van Stichting Pallas ten aanzien van de professionalisering van de inning van de ouderschenkingen voor Pallas-scholen. Dit besluit is genomen na zorgvuldige interne en externe raadpleging en met instemming van de GMR. Aan het besluit ligt een notitie ‘centralisatie ouderschenkingen’ ten grondslag. Deze notitie is openbaar en op elke Pallasschool, via de schoolleider, ter inzage beschikbaar.
De belangrijkste redenen om een aparte stichting op te richten voor de inning van ouderschenkingen bij Pallas scholen zijn de volgende:

  • Met een centralisering van de inning door een aparte stichting kan Stichting Pallas en in haar de betrokken schoolleiding beter dan met een gedecentraliseerde werkwijze de verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de ouderschenkingen, in het bijzonder met betrekking tot planvorming, aanwending en verantwoording.
  • Met centrale inning door een aparte stichting kan Stichting Pallas en in haar de betrokken schoolleiding profiteren van professionaliteit, continuïteit en schaalvoordelen die volgen uit een gecentraliseerde administratieve afhandeling.
  • Met centralisering in een aparte stichting legt Stichting Pallas de inning en aanwending van de ouderschenkingen bij een partij buiten de onderwijsorganisatie en biedt zodoende optimale transparantie en borgt de ANBI-status.
Wanneer is de SVvP opgericht?

De Stichting Vrienden van Pallas is op 6 december 2013 opgericht en ingeschreven bij KvK Brabant onder nummer 59414960.

Wat gebeurt er indien er meer of minder ouderschenkingen binnenkomen dan verwacht?

De ouderschenkingen zijn schenkingen van ouders die aangewend worden ter versterking van de antroposofische invulling van het onderwijs. Voor deze antroposofische invulling maakt de schoolleiding een jaarplan, inclusief de bijbehorende bedragen. De MR heeft instemmingsrecht op dit jaarplan.. Mochten de schenkingen onverhoopt bij de verwachtingen achterblijven dan moet het jaarplan onderweg bijgesteld worden en zal het plan voor het daarop volgende jaar minder ambitieus zijn. Mochten de schenkingen meer zijn dan verwacht, dan kan het jaarplan verrijkt worden.

Wat is de invloed van ouders op de besteding van de ouderschenking?

De door ouders gekozen vertegenwoordigers van de ouders in de MR kunnen invloed uitoefenen op het beleid ten aanzien van de ouderschenkingen en de uitvoering ervan. Ouders kunnen individueel invloed uitoefenen middels hun schenkingsgedrag.

Wat is de rol die de MR speelt met betrekking tot de ouderschenking?

De MR is betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van de jaarlijkse aanwending van de verwachte en begrote ouderschenkingen en heeft hierbij instemmingsrecht (artikel 24 lid c van het medezeggenschapsreglement). De schoolleider bespreekt met de MR de verantwoording aan de SVvP over de ontvangen schenkingen en over de aanwending ervan.

Wat moet ik doen als ik de automatische incasso wil opzeggen of veranderen?

Het opzeggen of veranderen van de automatische incasso gaat bij voorkeur via Kubus. Indien de ouder dat niet wenst kan het ook via de schoolleider of met een e-mail aan info@vriendenvanpallas.nl

Onder vermelding van

  • Naam kind
  • Naam & plaats van de school
  • Oude bedrag
  • Nieuwe bedrag
  • Ingangsdatum
Wie bepaalt (in geval van verschil van mening) het bestedingsdoel van de ouderschenking?

De schoolleiding heeft instemming van de oudergeleding van de MR nodig betreffende de aanwending van de ouderschenking (artikel 24 lid c Medezeggenschapsreglement).

Wie garandeert een goed financieel beleid en functioneren van SVvP?

De SVvP legt jaarlijks openbaar verantwoording af conform de ANBI-eisen. Zie hiervoor de website.

Zijn de ouderschenkingen aan de SVvP fiscaal aftrekbaar?

Ja, de stichting heeft de ANBI status en voldoet aan de voorwaarden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale aftrekbaarheid van de schenking kunnen ouders een overeenkomst “periodieke gift in geld” invullen. Deze overeenkomsten zijn verkrijgbaar via de (website) van de school. Zie ook de brief “inning ouderschenkingen” van de voorzitter van de SVvP op onze website.