Stichting Vrienden van Pallas

Inning vrijwillige ouderschenkingen

Beste ouders,

De centrale coördinatie van de inning van de vrijwillige ouderschenkingen voor uw school ligt in handen van Stichting Vrienden van Pallas. Stichting Vrienden van Pallas doet dat voor alle scholen die aangesloten zijn bij Pallas.

Stichting Vrienden van Pallas

De Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting met als doelstelling: ‘…het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtegoed zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis…’. Met uw vrijwillige schenkingen maken we extra uitgaven mogelijk voor antroposofische activiteiten en leermiddelen binnen scholen.

Wij werken op een transparante en objectieve wijze. Jaarlijks wordt door uw schoolleider een plan opgesteld en besproken met de MR hoe hij/zij de ouderschenkingen zal besteden. De oudergeleding van de MR voorziet het plan van instemming, waarna dit plan de basis vormt voor het ter beschikking stellen van de schenkingen. Aan het eind van de periode wordt een verantwoording opgesteld. Plan en verantwoording kunt u opvragen bij uw schoolleider.

De ouderschenkingen worden per school geadministreerd en zijn volledig beschikbaar voor de school. Alle informatie over deze stichting vindt u op www.vriendenvanpallas.nl. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vriendenvanpallas.nl. Mocht u nog vragen hebben over de hoogte of besteding van de ouderschenking dan kunt u die stellen aan uw schoolleider.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status waarmee de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking is gewaarborgd. Zowel voor uw incidentele schenking als voor uw periodieke schenking met overeenkomst (minimaal 5 jaar). Voor een periodieke schenking kunt u een hogere aftrek ontvangen indien er een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u, naast het schenkings- en machtigingsformulier, de (via de school verkrijgbare) modelovereenkomst van de belastingdienst invullen. Voor meer informatie, zie ook de website van de belastingdienst. Op de website www.anbi.nl kunt u onder het kopje “calculator” berekenen wat een schenking met of zonder schenkingsovereenkomst fiscaal voor u betekent.

Voor uitgebreide informatie zie: Informatie over ouderschenkingen en de overeenkomst periodieke gift in geld (pdf)

Inning

Stichting Vrienden van Pallas heeft de uitvoering van de inning van de ouderschenking in handen gelegd van administratiekantoor Kubus. Het schenkings- en machtigingsformulier (en evt. de modelovereenkomst) zal dan ook aan hen worden overgedragen. Mocht u vragen hebben over incasso’s of de incasso’s willen aanpassen, dan kunt u mailen naar info@vriendenvanpallas.nl.

Met vriendelijke groet,
Willem van den Kieboom
Voorzitter Stichting Vrienden van Pallas